Kardla küla Liisu, Sirli, Andre, Näki tee, Allikavärava ning Simmu maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

Tähtvere vallavalitsus teatab, et valminud on Liisu, Näki tee, Sirli, Andre, Allikavärava, Simmu kinnistute ja nende lähialade detailplaneeringu (DP) keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programmi eelnõu ja DP eskiislahendus.

DP ja selle KSH koostamise aluseks on Tähtvere Vallavolikogu 17.12.2010 otsus nr 1–2/28. DP-ga kavandatakse nii katastriüksuste piiride muutmist kui ka uute katastriüksuste moodustamist. Taotletakse peamiselt üksikelamute või suvilate (hooajaliste elamute) ehitusõigust nii olemasolevatele kui ka planeeringu alusel moodustatavatele kruntidele ning paadikanali rajamist. Tegevusega võib kaasneda mõju bioloogilisele mitmekesisusele ning veekeskkonnale. Sotsiaal-majanduslikku keskkonda võib kaudselt mõjutada Kärnise ja Kärnise-Soometsa maaparandusehitistega seonduv ning Emajõe-äärse ala korrastamine ning uute elamukruntide rajamine. Riigipiiriülese mõju esinemist ette näha ei ole. Eeldatavalt ei mõjutata oluliselt ja negatiivselt inimesi ning Natura 2000 alasid.

DP-st huvitatud isikuks on J. Näkk (50 45 271, bronto1@hot.ee) DP koostajaks OÜ Artes Terrae (M. Hiob, 50 14 767, mart@artes.ee). DP ja KSH tellijaks Tähtvere vallavalitsus (T. Tuuga, 74 99 114, tiiu@ilmatsalu.ee) ning DP kehtestajaks Tähtvere Vallavolikogu. KSH teostab OÜ Alkranel (E. Põldvere, 52 89 197, elar@alkranel.ee) ning järelvalvet korraldab Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regioon (73 02 252, tartu@keskkonnaamet.ee).

KSH programmi eelnõu ning DP lähteseisukohtade ja eskiisiga on võimalik tutvuda Tähtvere vallavalitsuse kantseleis (Järve tee 8, 61401 Ilmatsalu alevik, Tähtvere vald) tööaegadel ajavahemikul 05.12. – 19.12.2011 ja valla veebilehel www.ilmatsalu.ee. DP eskiisi ja KSH programmi eelnõu kohta saab esitada arvamusi ja ettepanekuid kirjalikult Tähtvere vallavalitsusele Järve tee 8, 61401 Ilmatsalu alevik, Tähtvere vald või tiiu@ilmatsalu.ee kuni 19.12.2011 a.

KSH programmi eelnõu avalik arutelu ning DP lähteseisukohtade ja eskiisi tutvustamine toimub 19.12.2011. a kell 15:00 Tähtvere vallavalitsuse saalis (Järve tee 8, 61401 Ilmatsalu alevik, Tähtvere vald).

Valdkond:
Keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH), Keskkonnamõju hindamine, keskkonnamõju strateegiline hindamine, eelhindamine ja ekspertiis
Vald:
Tähtvere vald
Maakond:
Tartu maakond
Klient:
Tähtvere Vallavalitsus
Tähtaeg:
15.03.2012
Valmimisaeg:
03.05.2011 — 15.03.2012
Sisestas:
Elar Põldvere, elar@alkranel.ee, 52 89 197